AKTY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE OLIMPIADY:
Podstawę prawną OLIMPIADY i zasad jej działania stanowi ustawa z dnia 27. lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30. kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562) oraz rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).

UPRAWNIENIA FINALISTÓW I LAUREATÓW:
a) Laureaci i finaliści otrzymują z języka niemieckiego ocenę celującą na koniec roku szkolnego,
b) Laureaci i finaliści Olimpiady, będący uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Podstawę zwolnienia stanowi zaświadczenie Komitetu Głównego, wydane zgodnie ze wzorem MENiS (zał. do rozp. z 29 stycznia 2002 r.),
c) Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Prawo to przysługuje także wtedy, gdy język ten nie był nauczany w danej szkole. Na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty, a zamiast wyniku egzaminu maturalnego wpisuje się „zwolniony” – § 56,
d) Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego. W tym przypadku zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej – § 27 Zał. Nr 1.