REGULAMIN OJN

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

 1. Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) , rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,poz. 125) z późniejszymi zmianami.
 2. Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, uzupełnianej o środki własne organizatora i pozyskane środki od sponsorów.
 3. Cel olimpiady: Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii germańskiej.

 

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

 

 • 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem olimpiady jest

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

z siedzibą w Poznaniu, ul. Różana 17A, 61-577 Poznań

tel. (61) 829 3590

 e-mail: olimpiadajn@wp.pl;

strona WWW Organizatora: www.wsjo.pl;

strona internetowa Olimpiady: www.ojn.wsjo.pl

1.2. Zadaniem Organizatora jest:

 1. realizacja olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej;
 2. organizacja sieci okręgów;
 3. przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady;
 4. zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych);
 5. wsparcie Komitetu Głównego w organizacji olimpiady;
 6. kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów;
 7. działania promocyjne upowszechniające olimpiadę.

1.3. Organizator ma prawo:

 1. do anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin olimpiady) nieprawidłowości;
 2. do wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym);
 3. do prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin;
 4. do reprezentowania olimpiady na zewnątrz;
 5. do rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących olimpiady i jej uczestników;
 6. do nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).

 

 • 2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1. Struktura organizacyjna:

merytorycznie olimpiada jest oparta na modelu rozproszonym: komitet główny i 12 komitetów okręgowych na uczelniach wyższych z kierunkiem filologia germańska (12 uniwersytetów), których obszar administrowania określony jest w Informatorze i na stronie internetowej olimpiady w punkcie „Struktura terytorialna”;

administracyjnie olimpiada organizowana jest na modelu scentralizowanym – administracja olimpiady mieści się w siedzibie Organizatora.

2.2. Komitet Główny:

 1. Komitet Główny Olimpiady składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, kierownika organizacyjnego i co najmniej ośmiu członków, wśród których znajdują się: nauczyciele akademiccy i nauczyciele szkól ponadgimnazjalnych oraz specjaliści z dziedziny nauk objętych programem Olimpiady;
 2. Członków Komitetu Głównego powołuje i zatwierdza Organizator Olimpiady;
 3. przewodniczącego i kierownika organizacyjnego wybiera ze swego grona Komitet Główny, a zatwierdza Organizator. Tworzą oni Prezydium Komitetu Głównego, uprawnione do podejmowania bieżących decyzji, zatwierdzanych następnie na najbliższym posiedzeniu Komitetu Głównego;
 4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek prezydium Komitetu Głównego, mogą być powoływani do składu Komitetu Głównego dalsi jego członkowie;
 5. Kierownik Organizacyjny Olimpiady wykonuje uchwały Komitetu Głównego i zadania zlecone przez przewodniczącego, czuwa nad organizacją i przebiegiem zawodów /eliminacji/. Ma on do pomocy biuro Komitetu Głównego;
 6. obowiązki Komitetu Głównego:
 7. opracowanie szczegółowych wytycznych w sprawie organizacji zawodów /eliminacji/ wszystkich etapów, wraz z tematyką /zakresem materiału/, jednolitym sposobem oceny prac pisemnych i wypowiedzi ustnych oraz terminarzem zawodów poszczególnych etapów;
 8. ustalanie treści zadań na wszystkie etapy olimpiady, organizowanie dostarczania tych zadań Komitetom Okręgowym /w I etapie za ich pośrednictwem szkołom/, zgodnie z przyjętym systemem i dbanie o zachowanie ich tajności;
 9. ustalanie kryteriów kwalifikowania zawodników do kolejnych etapów Olimpiady;
 10. ustalanie okręgów, w których przeprowadzane są etapy okręgowe;
 11. udzielanie wyjaśnień i instruktażu Komitetom Okręgowym, dotyczących sposobu organizowania przez nie zawodów przeprowadzanych w okręgach;
 12. ustalanie listy uczestników zawodów centralnych – na podstawie analizy wyników prac pisemnych i egzaminów ustnych z zawodów II stopnia;
 13. ustalanie listy laureatów Olimpiady, finalistów i wyróżnionych;
 14. przyznawanie laureatom dyplomu laureata;
 15. wystawianie laureatom i finalistom zaświadczenia, według wzoru określonego przez MEN;
 16. przyznawanie nagród laureatom, finalistom oraz ich nauczycielom;
 17. organizowanie uroczystego zakończenia Olimpiady, w czasie którego wręczane są dyplomy laureata, nagrody rzeczowe, stypendia zagraniczne i inne wyróżnienia;
 18. w przypadku łamania regulaminu Olimpiady podejmowanie decyzji o wykluczeniu jej uczestnika;
 19. rozpatrywanie w ciągu 2 tygodni odwołań od decyzji komisji okręgowych i komisji centralnej i rozstrzyganie innych sporów wynikających z kwestii merytorycznych. Odwołania takie należy składać pisemnie na adres Komitetu Głównego (pocztą zwykłą lub elektroniczną z adresu Dyrektora Szkoły), w ciągu 2 tygodni po eliminacjach.

2.3. Komitety Okręgowe – w porozumieniu z Dyrektorami Instytutów/Katedr Filologii Germańskiej powoływane są na ich Uczelniach Komitety Okręgowe Olimpiady, które tworzą przewodniczący i sekretarz.. Lista Komitetów Okręgowych stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu. Adresy, także adresy poczty elektronicznej Komitetów Okręgowych, znajdują się na stronie internetowej Olimpiady, pod hasłem „Struktura terytorialna”.  Do obowiązków Komitetów Okręgowych należy: organizowanie i nadzór nad realizacją zawodów szczebla szkolnego, organizacja i przeprowadzenie etapu okręgowego, komunikacja ze szkołami i uczestnikami Olimpiady, dystrybucja zadań.

2.4. Komisje szkolne – zawody I stopnia organizowane są w szkołach. Dyrektorzy szkół powołują komisję szkolną lub wskazują osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I stopnia w szkole. Obowiązkiem Dyrektorów szkół lub wyznaczonych przez nie osób jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy powielaniu i przechowywaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 

Rozdział II – Organizacja olimpiady

 

 • 3. Uczestnicy olimpiady:

3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół średnich: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

3.2. Uczestnikami olimpiady mogą być również  – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci wojewódzkich konkursów kuratoryjnych organizowanych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,

turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), rekomendowani przez komisje konkursowe oraz  uczniowie szkół podstawowych (do r. szk. 2018/19 gimnazjów) , zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych, realizujących indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3. By wziąć udział w olimpiadzie uczestnik powinien:  zapoznać się z ogłoszonymi na stronie internetowej informacjami dotyczącymi regulaminu i zakresem tematycznym i terminarzem Olimpiady oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Dyrektorzy szkół, biorących udział w Olimpiadzie,  mają obowiązek dopilnowania, aby wszelkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości nauczycieli języka niemieckiego i zainteresowanych uczniów.

Dyrektorzy szkół – lub upoważnione przez nich osoby – zgłaszają szkołę, poprzez przesłanie listy uczniów, do udziału w Olimpiadzie, na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego. Zgłoszenia pocztą elektroniczną można dokonać wyłącznie z elektronicznej skrzynki dyrekcji lub sekretariatu szkoły.

3.4. Biorąc udział w Olimpiadzie Uczestnicy przyjmują do wiadomości postanowienia regulaminu olimpiady, wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się do: przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady, realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, informowania Komitetu Głównego lub organizatora o wszelkich sprawach wyjątkowych związanych z ich udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nagłych wypadkach lub  zastrzeżeniach. Jednocześnie wzięcie udziału w Olimpiadzie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia i zgodnie z postanowieniami odpowiedniej ustawy o ochronie danych osobowych.

3.5. Uczestnik ma prawo do:

 1. udziału w Olimpiadzie, po zgłoszeniu jego uczestnictwa przez dyrekcję szkoły;
 2. uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach;
 3. zwrotu kosztów przejazdu i zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na  3. etapie (finał);
 4. składania odwołań od decyzji Komisji Egzaminacyjnej, Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego ( patrz § 6).
 • 4. Organizacja zawodów:

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Zawody indywidualne:

4.2.1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady, którego decyzje realizuje Kierownik Organizacyjny Olimpiady.

4.2.2. Zawody są trójstopniowe:

                                   I stopień – etap szkolny

II stopień – etapy okręgowe (12 okręgów)

III stopień – etap centralny (tj. finał).

Komitet Główny przesyła corocznie do szkół, za pośrednictwem sekretarzy okręgowych, oraz Kuratoriów Oświaty, aktualny Terminarz Olimpiady, który jest zamieszczany również na stronie internetowej Olimpiady, w zakładce „Terminarz”.

4.2.3. Zawody I stopnia są realizowane w szkołach: przeprowadza je komisja szkolna, powołana przez  dyrekcję lub – w małych szkołach – wyznaczony przez dyrektora nauczyciel języka niemieckiego. Polegają one na napisaniu przez uczestników testu, przygotowanego przez Komitet Główny – sprawdzającego znajomość  języka niemieckiego (fabularny tekst z lukami, test gramatyczno-leksykalny, test tłumaczeniowy i zadania komunikatywne). Uczniowie piszą test w ciągu 2 godzin lekcyjnych. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Komisja szkolna ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu, i przesyła ocenione, podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły testy w ciągu dwóch tygodni do odpowiedniego Komitetu Okręgowego. W Komitetach Okręgowych testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby.

Trzy tygodnie po etapie szkolnym Komitet Główny ustala, na podstawie zebranych ze wszystkich okręgów danych statystycznych, minimalną ilość punktów, kwalifikującą do etapu okręgowego. Nie może to być jednak mniej, niż 65% punktów, możliwych do uzyskania w teście etapu szkolnego. Komitety Okręgowe powiadamiają w ciągu tygodnia od decyzji Komitetu Głównego szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się do etapów okręgowych. W piśmie tym podaje się również wszystkie informacje organizacyjne dotyczące zawodów 2. stopnia w danym okręgu.

4.2.4. Zawody II stopnia organizowane są przez 12 Komitetów Okręgowych, przeprowadzane w wyznaczonych przez nie miejscach i odbywają jednocześnie się we wszystkich okręgach. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów w zawodach I stopnia. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów II stopnia zawiadamia szkołę Komitet Okręgowy, w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od etapu szkolnego. Na etapach okręgowych uczestnicy zobowiązani są posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.

Zawody II stopnia składają się z egzaminów pisemnych oraz ustnych.

Egzaminy pisemne polegają na napisaniu przez uczestników testu, przygotowanego przez Komitet Główny – sprawdzającego znajomość  języka niemieckiego (fabularny tekst z lukami, test gramatyczno-leksykalny, przekształcanie struktur gramatycznych i test tłumaczeniowy). Uczniowie piszą test w ciągu 2 godzin lekcyjnych. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Komisja okręgowa ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu. Następnie testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby. Po zakończeniu weryfikacji testów ogłaszana jest, o ustalonej  przez Komitet Okręgowy porze, w wyznaczonym miejscu lista uczniów zakwalifikowanych do egzaminów ustnych. Miejsce i czas ogłoszenia tej listy  podane są uczestnikom i ich opiekunom do wiadomości w czasie egzaminów pisemnych.

W egzaminach ustnych II stopnia Olimpiady biorą udział tylko uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów w teście pisemnym. Jeśli w okręgu wymaganą ilość punktów uzyskało mniej, niż 3 uczestników, przewodniczący może, po konsultacji telefonicznej z kierownikiem organizacyjnym,  warunkowo obniżyć próg procentowy do 80 % punktów. Zakwalifikowani w ten sposób uczestnicy stają się kandydatami do finału tylko wtedy, gdy we wszystkich okręgach obniżono próg procentowy.

Uczestnicy tej części eliminacji okręgowych zdają egzamin ustny z praktycznej znajomości języka niemieckiego, literatury niemieckojęzycznej i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.ojn.wsjo.pl. Egzamin z literatury i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego odbywają się w języku niemieckim.

4.2.5. Zawody centralne odbywają się w Poznaniu i są organizowane przez Komitet Główny, a przeprowadzane przez wyznaczoną przez niego Komisję Egzaminacyjną.

Listę uczestników zawodów centralnych ustala Komitet Główny, na podstawie analizy wyników eliminacji okręgowych. Są to najlepsi uczestnicy Olimpiady, którzy uzyskali łącznie co najmniej 95% ogólnej liczby punktów w zawodach II stopnia. Decyzją Komitetu Głównego ilość uczestników dopuszczonych do finału nie może być jednak mniejsza niż 40 – w tym wypadku próg procentowy jest odpowiednio obniżany.

O zakwalifikowaniu uczestnika do finału Komitet Główny zawiadamia Szkołę w ciągu dwóch tygodni od eliminacji okręgowych.

Zawody centralne stopnia składają się, dla wszystkich zawodników, z części pisemnej (testu) i ustnej.

Na zawodach centralnych uczestnicy zobowiązani posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.

Egzaminy pisemne polegają na napisaniu przez uczestników testu, przygotowanego przez Komitet Główny – jest to na tym etapie praca z tekstem popularno-naukowym (odpowiedzi na pytania problemowe, wyjaśnianie pojęć w konkretnym kontekście tekstu, przekształcanie struktur gramatycznych, synonimy). Uczniowie piszą test w ciągu 2 godzin lekcyjnych. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Wszyscy uczestnicy finału zdają następnego dnia egzamin ustny z praktycznej znajomości języka niemieckiego, literatury niemieckojęzycznej i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Zakres materiału, obowiązującego podczas egzaminów ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.ojn.wsjo.pl. Egzamin z literatury i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego odbywają się w języku niemieckim.

Na podstawie wyników egzaminów pisemnych i ustnych Komitet Główny, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Egzaminacyjną po zakończeniu egzaminu pisemnego, ustala listę Laureatów Olimpiady. Laureatami Olimpiady są wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali w finale 15 najlepszych wyników, jednak musi to być co najmniej ponad 30 punktów łącznie (na 40 możliwych).

Wyniki finału ogłaszane są trzeciego dnia eliminacji, w czasie uroczystości zakończenia Olimpiady. W czasie tej uroczystości wszyscy uczestnicy finału otrzymują dyplomy, zaświadczenia o udziale w finale i zajętym miejscu, a także nagrody książkowe i rzeczowe, ufundowane przez honorowych patronów i sponsorów Olimpiady.

 

 • 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych:  Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. W tym celu organizator będzie dążył do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a w indywidualnych przypadkach organizował indywidualny, dostosowany do potrzeb uczestników niepełnosprawnych, tryb przeprowadzania eliminacji poszczególnych stopni.

5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe:

Jeśli uczestnik olimpiady nie stawi się na zawody z powodu nagłego zachorowania lub innego ważnego wypadku losowego (zwłaszcza w zawodach II stopnia oraz zawodach centralnych) organizator zobowiązany jest zapewnić możliwość przystąpienia do zawodów w dodatkowym terminie lub w trybie indywidualnym – w przypadku trwałej choroby, która uniemożliwi uczniowi przybycie na eliminacje do okręgu lub miejsca organizowania finału.

5.3. Pokrywające się terminy: Organizator zrobi wszystko, co w danych warunkach jest możliwe, by umożliwić udział w olimpiadzie uczestnikowi, który równolegle bierze udział w innej olimpiadzie, a ich terminy się pokrywają, np. przez wyznaczenie terminu dodatkowego do przeprowadzenia trybu indywidualnego. Podstawą do przyznania trybu indywidualnego jest zaświadczenie o udziale w innej olimpiadzie wystawione przez Komitet Główny lub Komitet Okręgowy danej olimpiady.

5.4. Dyskwalifikacja: W przypadku złamania punktu regulaminu Olimpiady (np. nieprzygotowanie lektur z literatury lub wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, korzystanie z niedozwolonych pomocy) organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika Olimpiady. Oznacza to wykluczenie z uczestnictwa w Olimpiadzie.

5.5. Odebranie uprawnień: W przypadku wykrycia w ciągu 5 lat po zakończeniu danej edycji Olimpiady nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika, które powinny spowodować jego dyskwalifikację, Komitet Główny lub jego Prezydium ma prawo odebrać laureatowi lub finaliście uzyskany przez niego tytuł. O tej decyzji powiadamiany jest niezwłocznie listem poleconym Dyrektor szkoły delegującej uczestnika, odpowiedni Komitet Okręgowy Olimpiady, właściwe Kuratorium Oświaty oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

 • 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi, lub że zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu Olimpiady, ma prawo złożenia odwołania, osobiście lub za pośrednictwem Dyrektora szkoły delegującej.

6.2. Odwołanie od decyzji Komisji/Komitetu składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 2. tygodni po ogłoszeniu wyników (decyduje data stempla pocztowego).

6.3. Odwołanie składa się  pisemnie, przesyłając je listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub dostarczając osobiście do siedziby Komitetu Głównego za potwierdzeniem odbioru. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe składającego odwołanie.

6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym na adres odwołującego się.

6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania i powiadamia o tej decyzji pisemnie listem poleconym uczestnika  składającego odwołanie oraz Dyrektora jego szkoły.

 

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

 

 • 7. Nagrody i uprawnienia

7.1. Uczestnicy finału Olimpiady mogą uzyskać następujące tytuły:

– finalista to uczestnik zawodów III stopnia, który uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia na etapie centralnym punktów

– laureaci to 10%-20% najlepszych spośród finalistów

– wynik poniżej 50% możliwych do zdobycia punktów eliminuje uczestnika  zawodów centralnych z możliwości uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Zostaje on wtedy uczestnikiem III etapu.

wyróżnieni – osoby wyróżnione przez Komitet Główny za wyniki osiągnięte w czasie Olimpiady..

Listę uczestników zawodów III stopnia (centralnych) ustala Komitet Główny na podstawie rankingu wyników zawodów okręgowych. Do zawodów tych Komitet Główny kwalifikuje 40-70 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju, pod warunkiem, że uzyskali oni co najmniej 95% punktów możliwych do zdobycia podczas zawodów II stopnia. Zakwalifikowanych do finału nie może być mniej, niż 40 uczestników. Jeśli wymaganej ilości punktów nie osiągnęło 40 uczestników, próg procentowy jest odpowiednio obniżany, do 40 miejsca w skali ogólnokrajowej.

Oprócz tych 40-70 osób wyłonionych w rankingu ogólnopolskim do zawodów III stopnia mogą być też zakwalifikowani trzej uczestnicy, którzy w danym okręgu uzyskali najwyższe wyniki punktowe, o ile próg 50% punktów przekroczyło w tym okręgu mniej niż trzech zawodników.

7.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) .

7.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

7.4. Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy laureata oraz  nagrody książkowe i rzeczowe, fundowane przez Organizatora , patronów honorowych i sponsorów Olimpiady. W miarę możliwości najlepsi laureaci otrzymują również stypendia na letnie kursy językowo-krajoznawcze lub międzynarodowe seminaria młodzieżowe w Niemczech.

7.5. Finaliści Olimpiady otrzymują dyplomy finalisty oraz  nagrody książkowe i rzeczowe, fundowane przez Organizatora , patronów honorowych i sponsorów Olimpiady

 

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa

 • 8. Udział w olimpiadzie międzynarodowej

8.1. Sposób wyłaniania Uczestników olimpiady międzynarodowej:

Najlepszy laureat Olimpiady może być delegowany do uczestnictwa w olimpiadzie międzynarodowej, jeśli nie posiada jeszcze dyplomu znajomości języka niemieckiego na poziomie C-2.

8.2. Prawa i zobowiązania Uczestników:

Najlepszy laureat Olimpiady, delegowany do uczestnictwa w olimpiadzie międzynarodowej, otrzymuje od Instytutu Goethego w Warszawie stypendium na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w tej olimpiadzie.

 

Rozdział V – Postanowienia końcowe:

 1. Komitet Główny może przedkładać właściwym Kuratoriom Oświaty i Wychowania lub MEN propozycje, dotyczące przyznawania wyróżnień i nagród nauczycielom, zasłużonym w pracach na rzecz przygotowania młodzieży do udziału w Olimpiadzie.
 2. Komitet Główny ustala rodzaj dokumentacji z zawodów I i II stopnia oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania przez Komitety Okręgowe.
 3. Komitet Główny prowadzi archiwum akt olimpiady z zawodów III stopnia oraz gromadzi między innymi takie dokumenty jak:
  1. skład osobowy Komitetu
  2. wytyczne dotyczące tematyki Olimpiady
  3. rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów
  4. listy laureatów i ich nauczycieli
  5. dokumentację statystyczną i finansową.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej olimpiady.