ZAŁOŻENIA

Założenia programowe

Podstawowym celem OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Pogłębienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego ma służyć utrwaleniu pokojowego współistnienia pomiędzy narodami naszego kontynentu, lepszemu zrozumieniu odmiennych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i znaczenia dla wspólnego kształtu polityczno-geograficznego tego obszaru.

Ważnym celem, jaki ma spełniać OLIMPIADA, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem OLIMPIADY jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii germańskiej.

W OLIMPIADZIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetów Okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Założenia organizacyjne

OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO przeprowadzana jest trzystopniowo:
1. stopień – eliminacje szkolne
2. stopień – eliminacje okręgowe
3. stopień – finał Olimpiady

Uprawnienia uczestników Olimpiady regulują odrębne przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – patrz: „akty prawne”.

Organizatorem OLIMPIADY jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Olimpiadę Języka Niemieckiego przeprowadza Komitet Główny, powołany przez Organizatora. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do przesłania listy uczestników na adres odpowiednich Komitetów Okręgowych.

Adres Komitetu Głównego:
Collegium Novum UAM, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, pok. 014, fax (61/6636252) tel. (61/8293590),
e-mail: olimpiadajn@wp.pl .